Photography Portfolio - 688

Forte Rivoli "Wohlgemuth" #2

The image Forte Rivoli "Wohlgemuth" #2 was posted online on the 11 September 2009.